CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Slovak Republic > Partneri
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
 
Projekt
Partneri
Kontakt
Správy
Vdaka...
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Partneri

Kalábrijská univerzita, Taliansko – Koordinátor projektu CM

Kalábrijská univerzita je verejná inštitúcia založená v roku 1972. Je to jediná univerzita v Taliansku, ktorá vo svojom komplexe poskytuje aj internátne ubytovanie.
Má šest fakúlt (Filozofická fakulta, Ekonomická fakulta, Technická fakulta, Fakulta matematiky a prírodných vied, Fakulta farmácie a Fakulta politických vied), 43 študijných odborov 1. stupna štúdia, 37 špecializovaných študijných odborov 2. stupna štúdia. Na univerzite sú dve špickové centrá „Centre of Excellence“ podporované Ministerstvom školstva a výskumu (Vysokošpecializované pocítacové centrum a Cemif.Cal) a špickové centrum podporované Ministerstvom spojov („Centre of Excellence“ pre ekonómiu a riadenie vzdelávania) spolu s mnohými dalšími modernými výskumnými laboratóriami. Niektoré z nich majú medzinárodnú aktreditáciu podla systému Kalifornskej univerzity..
Hlavným cielom Kalábrijskej univerzity je dosahovanie vynikajúcich akademických výsledkov, internacionalizmus, rozvíjanie a podpora výmeny zahranicných študentov. Kalábrijská univerzita venuje znacnú pozornost rozširovaniu medzinárodných vztahov s univerzitami ako aj inými inštitúciami a organizáciami podporujúcimi mobilitu výskumných pracovníkov, výmene študentov a spolocným výskumným projektom. Zároven sa usiluje o zabezpecenie toho, aby jej absolventi boli konkurencieschopní a cítili zodpovednost za to, aby sa stali úspešnými profesionálmi v stále sa meniacej a coraz zložitejšej spolocnosti. Pracovný trh si vo všetkých odvetviach vyžaduje nových profesionálov a naša univerzita si želá splnit tieto potreby. K vytváraniu vztahov so zahranicnými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania vo velkej miere prispelo spustenie európskych programov ako ERASMUS v 80. rokoch, ktoré umožnili realizovat študentské výmenné aktivity. V roku 1996 bola aktivita ERASMUS zahrnutá do širšieho programu pre vzdelávanie s názvom Socrates. Kalábrijská univerzita realizovala mnoho vzdelávacích aktivít v oblasti celoživotného vzdelávania a vedecko-metodického výskumu v rámci programov Európskej únie ako Leonardo, Socrates, Adapt, Horizon, a pod., ako aj v spolupráci s verejnými, súkromnými a medzinárodnými organizáciami. Jednotlivé cinnosti dosiahli velmi dobré výsledky, co sa týka ich úcinnosti a efektívnosti, aj vdaka novému hodnotiacemu systému.
Univerzita prostredníctvom svojho „Liasion Office“ podporuje kontakty univerzity s podnikmi a okolím. Toto pracovisko vykonáva (v spolupráci s rôznymi fakultami a katedrami) nasledovné cinnosti: podpora a skvalitnovanie výskumu a prenos technológií (výskumná cinnost, vedlajšie produkty, patenty, atd.); informacné služby: poskytovanie informácií o regionálnom, národnom a európskom financovaní (publikovanie, dokumenty, spravodaje, poradenstvo, a pod.) – poskytovanie podpory pocas prípravy projektu; analytická a výskumná cinnost (rozbor požiadaviek na technologickú inováciu podnikov); regionálne a medziregionálne budovanie sietí (partnerský výskum: obchodné združenia, výskumné centrá, európska IRC siet – inovacné výmenné centrum a APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea.

Jazykové centrum Kalábrijskej univerzity (CLA –Centro Linguistico d’Ateneo) vzniklo v roku 1972 ako jazykové laboratórium a po zmene jeho štatútu sa v roku 1998 stalo jazykovým centrom.
Jazykové centrum ponúka viacero služieb venovaných výucbe cudzích jazykov. Organizuje kurzy francúzštiny, španielciny, nemciny, anglictiny ako aj kurzy talianciny pre zahranicných študentov. Tieto kurzy sú urcené študentom, pedagógom, posluchácom doktorandského štúdia, študentom v rámci programu Socrates a Erasmus, administratívnym pracovníkom univerzity a v súlade s podmienkami Technickej a vedeckej komisie tieto kurzy môžu navštevovat aj záujemcovia mimo univerzity.
Jazykové centrum podporuje aj podávanie projektov za úcelom inovácie metodiky vyucovania cudzích jazykov. Okrem toho je jeho cielom povzbudzovat proces zvyšovania vedeckých a technických znalostí ucitelov, výskumných pracovníkov, jazykových odborníkov a technických pracovníkov Centra.

Partneri

Univerzita v Santiago de Compostela, Španielsko

Jazykové centrum Maastrichtskej univerzity, Holandsko

Polytechnický inštitút v Castelo Branco, Portugalsko

Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Londýnska vysoká škola ekonómie a politických vied, Velká Británia

 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.