CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Slovak Republic > Projekt
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
 
Projekt
Partneri
Kontakt
Správy
Vdaka...
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Projekt

Ciele pojektu

Konkrétne ciele a úlohy projektu.
Projekt je urcený na uspokojovanie potrieb výmenných študentov pred nástupom na výmenný program, so zvláštnym zameraním na rozvoj akademických jazykových zrucností. A preto hlavným cielom projektu je vytvorit softvér, ktorý ponúkne multimediálny materiál prispôsobený potrebám jazykového vzdelávania a ktorý umožní výmenným študentom postupne rozvíjat a zlepšovat akademické jazykové zrucnosti podla ich potrieb v rámci vysokoškolského vzdelávania v Taliansku, Anglicku, Holandsku, Portugalsku, na Slovensku a v Španielsku. Program umožnuje viacjazycné e-learning prostredie a pozostáva z dvoch hlavných castí: z materiálu na výucbu jazykov a z informacnej casti.
Program na výucbu jazykov sa skladá z dvoch modulov, každý z nich je rozdelený do štyroch lekcií, ktoré pozostávajú z úloh, cvicení a slovníka a bude umiestnený na webovej stránke CMC projektu s rovnakým formátom pre všetkých partnerov.
Informacná cast bude tiež uvedená na webovej stránke s cielom poskytnút informácie o partnerských univerzitách (ubytovanie, spolocenské dianie, zdravotné poistenie a pod.) a krajinách (kultúrne rozdiely, zvyky atd). Uskutocní sa to formou:
a)študentského diskusného fóra on-line, ktoré umožní študentom diskutovat o rôznych otázkach týkajúcich sa programu, univerzitných kurzov, vyjadrit svoje nápady, názory, návrhy atd.,
b) fóra na riešenie problémov spojených s výucbou jazykov, a to pod vedením tútora pre každý jazyk. Využívanie ICT je základným a úcinným prostriedkom pre vytváranie viacjazycného prostredia s cielom spolocne využívat vysokoškolské ucebné jazykové materiály, vymienat si názory a nápady rýchlym a spolahlivým spôsobom a súcasne si rozširovat znalosti z informacných technológií.

Aké požiadavky by mal projekt splnat?
Krátkodobé štúdium v kultúrne odlišnom akademickom prostredí casto vytvára pocit pociatocnej frustrácie u výmenných študentov, ktorí si potrebujú osvojit stratégie na prekonávanie kultúrnych odlišností v novom akademickom prostredí. Okrem toho, aby ovládali jazyk a kultúru novej krajiny sa od nich casto ocakáva, že budú mat základné akademické jazykové zrucnosti. Avšak nie vždy sú študenti vopred pripravení na štúdium v zahranicí. Ich pocit pociatocnej frustrácie môže zosilniet, ked si uvedomia, že ich hostitelská univerzita berie ako samozrejmost, že už majú osvojené akademické jazykové zrucnosti. Okrem toho, výmenní študenti zriedkavo majú možnost podelit sa so svojimi záujmami s ich rovesníkmi z iných krajín. Z tohto dôvodu, európske jazykové centrá a oddelenia by mali vytvorit nástroje a ucebné materiály a podporovat cudzojazycné programy, ktoré umožnia výmenným študentom získat špecifické zrucnosti a pomôžu vytvorit siet pre spoluprácu medzi rovesníkmi a a klimatizovat sa v cudzojazycnom prostredí.

Projekt

Produkty

Kontext: Program Socrates aktivita Lingua 2

Cielová skupina

Cielové jazyky ucebných materiálov

Metódy a didaktické postupy

Hlavné fázy projektu

Strucne o projekte

 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.