CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Slovak Republic > Projekt
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
 
Projekt
Partneri
Kontakt
Správy
Vdaka...
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Projekt

Cielová skupina

Moduly budú navrhnuté špeciálne pre výmenných študentov, ktorí budú cielovou skupinou a budú ich využívat na dosiahnutie predpokladaných výsledkov.
Tieto dva špecifické moduly, ktoré, ako sme už vyššie spomínali, by mali pokryt 20 hodín + 20 hodín samostatného štúdia budú pozostávat z ôsmich lekcií (4 lekcie v 1. module a 4 lekcie v 2. module) zostavených zo špecifických tém týkajúcich sa akademického prostredia a kultúrnych aspektov.
V 1. module, prvá lekcia „Stretnutie na univerzite“ sa týka univerzitného života všeobecne a sústreduje sa na to, co by mal študent vediet, ked príde prvýkrát na zahranicnú univerzitu. Druhá lekcia „Akademické zrucnosti“ sa striktne vztahuje na akademické prostredie, týkajúce sa úcasti na seminári, konferencii alebo prednáške, t.j.: písanie si poznámok, osnovy prezentácie. Tretia lekcia je o „Študijných odboroch on-line“. Cielom tejto lekcie je, aby študent mal prehlad a bol dobre informovaný o rôznych študijných odboroch, ktoré je možné študovat v európskych krajinách. Obsahuje úlohy, ako si nájst on-line kurz, t.j.: ako vyhladávat informácie on-line, ako vyplnit formulár, atd. Ako si správne napísat životopis je obsahom štvrtej lekcie s názvom „Životopis“.
V 2. module, piata lekcia „Ústna prezentácia“ rozvíja recové zrucnosti v cielovom jazyku. Študenti sa oboznámia so zrucnostami potrebnými pre prípravu a samotnú prezentáciu na danú tému. Šiesta lekcia „Prednášky a semináre“ má za úlohu rozvíjat zrucnosti správneho pochopenia pocúvaných a cítaných odborných textov. Jazykové funkcie v siedmej lekcii „Život mimo univerzity“ pomôžu zvládnut kultúrne aspekty. Ôsma lekcia „Pracovné ponuky on-line“ umožní študentom naucit sa ako si hladat prácu. Cielom je ponúknut študentom možnost porozumiet jazyku v profesionálnom kontexte cielového jazyka.
Co sa týka dalších aspektov ocakávaného dopadu na každú cielovú skupinu, veríme, že znalost jazyka a rozvíjanie akademických jazykových zrucností pomôžu študentom v budúcnosti študovat samostatne. A to im napokon zdvihne sebavedomie a sebaúctu.

Projekt

Kontext: Program Socrates aktivita Lingua 2

Ciele pojektu

Produkty

Cielové jazyky ucebných materiálov

Metódy a didaktické postupy

Hlavné fázy projektu

Strucne o projekte

 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.