CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Slovak Republic > Projekt
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
 
Projekt
Partneri
Kontakt
Správy
Vdaka...
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Projekt

Hlavné fázy projektu

Jednotlivé fázy sa sústredia na nasledujúce aspekty:
a.
vykoná sa prieskum existujúcich jazykových materiálov v cielovom jazyku;
b.
vykoná sa prieskum jazykových potrieb prichádzajúcich študentov, a to formou dotazníkov rozdaných zahranicným študentom, ktorí práve študujú na partnerskej univerzite
c.
bude vytvorený ucebný materiál, ktorý bude vychádzat z výsledkov prieskumu. Predbežné zoradenie lekcií (aspon v tých jazykoch, kde sa vyžaduje úroven B2) bude nasledovné:
 
 
lekcia 1
Stretnutie na univerzite
Jazykové funkcie: požiadat o a pochopit odbornú informáciu
 
lekcia 2
Akademické zrucnosti
Jazykové funkcie: robenie si poznámok v akademickom kontexte (napr. semináre, konferencie)
 
lekcia 3
Prednášky a semináre on-line
Jazykové funkcie: opis študijných odborov a výber zahranicného študijného odboru on-line, hladanie odborných informácií on-line, vyplnovanie formulára
 
lekcia 4
Životopis
Jazykové funkcie: písanie životopisu
 
lekcia 5
Ústna prezentácia
Jazykové funkcie: príprava a prezentovanie ústnej prezentácie
 
lekcia 6
Prednášky a semináre
Jazykové funkcie: porozumenie obsahu, robenie si poznámok, písanie správy
 
lekcia 7
Život mimo univerzity
Jazykové funkcie: informovat sa a zvládnut kultúrne rozdiely
 
lekcia 8
Pracovné ponuky on-line
Jazykové funkcie: ako si nájst prácu on-line
d.
vyhodnotí sa vytvorený materiál
Bude sa to realizovat nasledovne:
vytvorí sa malá pilotná skupina z desiatich zahranicných študentov, ktorí v danom case študujú na partnerskej univerzite;
materiály sa sprístupnia pilotnej skupine v dvoch stanovených obdobiach (v prvom období študenti dostanú prvú sadu pozostávajúcu zo štyroch lekcií, v druhom období študenti dostanú druhú sadu štyroch lekcií); Študenti budú vyzvaní, aby si preštudovali dané lekcie v uvedenom case.
vyhodnotia sa reakcie študentov na ucebný materiál prostredníctvom rozhovorov a dotazníkov. Ich reakcie budú posudzované z hladiska a) záujmu o ucebný materiál,
b) pokroku, ktorý dosiahli v danom jazyku;
urobia sa úpravy, ak budú potrebné, na základe pripomienok študentov;
vytvorí sa webová stránka, ktorá umožní výmenným študentom lahšie sprostredkovanie informácií týkajúcich sa ich skúseností z výmenných pobytov;

Projekt

Kontext: Program Socrates aktivita Lingua 2

Ciele pojektu

Produkty

Cielová skupina

Cielové jazyky ucebných materiálov

Metódy a didaktické postupy

Strucne o projekte

 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.