CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Slovak Republic > Projekt
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
 
Projekt
Partneri
Kontakt
Správy
Vdaka...
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Projekt

Metódy a didaktické postupy

Co sa týka použitých metód a didaktických postupov, projekt bude výrazne stavat na prístupe zameranom na obsah (Widdowson 1979). Takýto prístup vychádza z myšlienky, že integrovaný obsah a jazyk (CLIL) tvoria základ pre získanie odborných vedomostí a zrucností spolu so znalostami jazyka. Ucebné osnovy vychádzajúce z obsahu (Mohan 1986, Brinton, Snow a Wesche 1989) sa stali nevyhnutnostou, ked sa dôležitost vyucovania jazyka prostredníctvom odboru zdvôraznovala ako možnost vyucovat jazyk cielavedomým a zmysluplným spôsobom. Tento typ ucebných osnov umožnuje vyucovat jazyk, rozvíjat zrucnosti a akademické postupy spojené s odborom štúdia. Predovšetkým, CLIL sa definuje ako výucba nelingvistických predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka, alebo, inými slovami, ako „súcasné štúdium jazyka a predmetu formou a výberom jazykových prostriedkov, urcovaných obsahom“. (Brinton, Snow a Wesche, 1989:vii).
Prístup zohladnujúci obsah predmetu umožnuje výber tém zo študijných odborov a ponúka analýzu a precvicovanie odborného jazyka, ako napr. syntax, odbornú slovnú zásobu a správny štýl. Okrem toho, tento prístup, zohladnujúci ucebné osnovy, ktoré sú založené na riešení úloh (Candlin and Murphy 1987, Breen 1987, Nunan 1989, Long 1992), poskytuje riešenie problémových úloh tak, že študenti sú prinútení riešit problémové úlohy v rámci jazykových cvicení. Jednotlivé lekcie casto obsahujú cvicenia na doplnovanie chýbajúcich informácií, zdôvodnovanie a informacný transfer a mali by pomôct udržat záujem študentov.

Projekt

Kontext: Program Socrates aktivita Lingua 2

Ciele pojektu

Produkty

Cielová skupina

Cielové jazyky ucebných materiálov

Hlavné fázy projektu

Strucne o projekte

 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.