CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Slovak Republic > Projekt
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
 
Projekt
Partneri
Kontakt
Správy
Vdaka...
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Projekt

Strucne o projekte

Cielom projektu je umožnit univerzitným študentom zvýšit si kvalitu svojich jazykových znalostí tak, ako sa to vyžaduje v medzinárodnom prostredí univerzitného vzdelávania. Projekt sa osobitne zameriava na vytvorenie nových jazykových materiálov, ktoré budú vypracované v rámci partnerstva šiestich univerzít v Anglicku, Holandsku, Taliansku, Portugalsku, Španielsku a na Slovensku.
Cielovou skupinou projektu sú študenti v rámci výmenných programov, ktorí chcú nadobudnút skúsenosti štúdiom na zahranicnej univerzite, a preto si potrebujú zdokonalit svoje akademické jazykové zrucnosti. Cinnosti v rámci projektu budú zamerané na vytvorenie on-line jazykových modulov, ktoré budú splnat požiadavky týkajúce sa obsahu ako aj jazykových zrucností potrebných pre štúdium na vysokej škole.
Výslednými produktami budú:
dva moduly pozostávajúce z ôsmich lekcií, v šiestich jazykoch, spracovaných na základe tematicky orientovaného prístupu k výberu tém, akými sú „stretnutie na univerzite, akademické zrucnosti, prednášky a semináre, ústna prezentácia, životopis“ a ktoré zároven budú v súlade s požiadavkami na zrucnosti podla Spolocného európskeho referencného rámca ( Rada Európy 1998);
webová stránka, s cielom vytvorenia diskusného fóra, kde si študenti budú môct vymenit svoje názory, podávat návrhy a požiadat o radu.
Zo spolocenského hladiska cielom projektu je šírenie jazykovej a kultúrnej odlišnosti ako prostriedku rozvíjania spolupatricnosti medzi mladými ludmi a spoznávania kultúry iných krajín.

Projekt

Kontext: Program Socrates aktivita Lingua 2

Ciele pojektu

Produkty

Cielová skupina

Cielové jazyky ucebných materiálov

Metódy a didaktické postupy

Hlavné fázy projektu

 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.