CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Slovak Republic > Projekt
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
 
Projekt
Partneri
Kontakt
Správy
Vdaka...
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Projekt

Produkty

Zvýšený pocet výmenných študentov v zahranicnom akademickom prostredí poukazuje na dôležitú úlohu, ktorú v súcasnosti zohráva znalost jazyka ako dôležitá podmienka dostupnosti vysokoškolského vzdelania. Výmenné programy Európskej únie chápu potrebu podporovat medzikultúrnu komunikáciu a presadzujú kultúrnu rôznorodost. Vyžaduje sa, aby sa študenti mohli aktívne podielat na vytváraní viacnárodného akademického prostredia a mat prospech z hodnotných kultúrnych a odborných skúseností. Preto dobrá znalost jazyka je základom pre splnenie požiadaviek, ktoré majú cielové univerzity a poskytuje výmenným študentom zrucnosti potrebné na to, aby bol pre nich výmenný program príjemný.
Na dosiahnutie týchto cielov projekt predloží inovacné didaktické materiály vo forme softvéru, pozostávajúceho z dvoch on-line modulov. Moduly budú zamerané na obsah a jazyk. Jednotný obsah a jazyk tvoria základ pre získanie potrebných schopností, aby sa študenti vedeli vyrovnat s akademickým prostredím, ako aj s jazykovou a kultúrnou odlišnostou európskych krajín, v ktorých budú študovat a získavat skúsenosti. Jednotlivé lekcie budú zohladnovat rôzne úrovne, ktoré majú študenti zvládnut v jednotlivých jazykoch: A2/B1 v holandcine, portugalcine a slovencine, pretože sa ocakáva, že študenti budú mat len základné alebo žiadne vedomosti z týchto jazykov; B2/C1 v anglictine, taliancine a španielcine.
Presne stanovené dva moduly, ktoré budú obsahovat nárocné, ale hravou formou stavané úlohy a cvicenia, by študenti mali zvládnut za 20 hodín + 20 hodín samostatného štúdia. Budú rozdelené do ôsmich lekcií (4 lekcie v 1. module a 4 lekcie v 2. module), ktoré budú zostavené z nasledujúcich študijných tém:
„stretnutie na univerzite“, „akademické zrucnosti“, „študijné odbory on-line“, „životopis“, „ústna prezentácia“, „prednášky a semináre“, „život mimo univerzity“, „pracovné ponuky on-line“. Materiály budú tiež poukazovat na kultúrnu a jazykovú odlišnost príslušných krajín, a to Talianska, Anglicka, Holandska, Portugalska, Slovenska a Španielska a podrobne informovat o partnerských univerzitách (ubytovanie, spolocenské dianie, vybavenost, zvyky atd.).
Okrem toho, materiály budú zrealizované aj na webovej stránke, ktorá je urcená na podporu on-line systému, kde študenti môžu diskutovat, vymienat si skúsenosti, názory, pýtat sa, objasnit si otázky, týkajúce sa programu a akademického prostredia. Súcastou bude aj fórum pre riešenie jazykových problémov pod vedením tútora pre každý jazyk.

Projekt

Kontext: Program Socrates aktivita Lingua 2

Ciele pojektu

Cielová skupina

Cielové jazyky ucebných materiálov

Metódy a didaktické postupy

Hlavné fázy projektu

Strucne o projekte

 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.